INTENS
GENIETEN
VAN ICT?

Wij ook

Privacy Verklaring

Over Data4

Data4 Information Technology BV, gevestigd aan de Luxemburglaan 33, 6199 AM Maastricht-Airport, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Functionaris Gegevensbescherming van Data4 is te bereiken via functionarisgegevensbescherming@data4.nl

Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om en houden ons bij de verwerking hiervan aan de AVG en de UAVG. Indien geen van de zes grondslagen uit de AVG van toepassing is op de verwerking van je persoonsgegevens dan staken wij de verwerking.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 augustus 2022.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Alle informatie die je aan ons verstrekt via je sollicitatie (brief, CV, gesprek) zoals arbeidsverleden, opleidingen en trainingen en foto
 • Je wensen ten aanzien van functie, salaris en eventuele andere arbeidsvoorwaarden
 • IP-adres en informatie verkregen uit cookies en vergelijkbare trackingtechnologie die op onze websites wordt gebruikt. Lees onze privacy- en cookieverklaring op onze website voor meer informatie.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende redenen (doeleinden)

Wij verzamelen en gebruiken de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt en dus voor zover noodzakelijk ter uitvoering van het sollicitatieproces daaraan gerelateerde doeleinden. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens van sollicitanten verwerken kunnen meer specifiek als volgt worden omschreven:

 • Evalueren of jij beschikt over de juiste kwalificaties voor beschikbare functies;
 • Verifiëren van verstrekte gegevens en het uitvoeren van referentiecontroles en pre-employment screening (indien van toepassing);
 • Je te informeren over de voortgang van uw sollicitatie of andere geschikte vacatures;
 • Het doen van een aanbieding en het opstellen van een arbeidscontract.

De wettelijke grondslagen (en daarmee de noodzaak) voor deze verwerkingen zijn:

 • Jouw toestemming;
 • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering binnen Data4.

Voor zover de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens het gerechtvaardigde belang van onze bedrijfsvoering is, wegen we dit altijd af tegen het belang van de bescherming van jouw privacy.

Toegang tot persoonsgegevens

Binnen Data4 hebben, naast de medewerkers van de afdeling HR, slechts de medewerkers die betrokken zijn bij jouw sollicitatie toegang tot jouw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan verschillen per (categorie) persoonsgegeven.

De persoonsgegevens van sollicitanten worden vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd tenzij we met je zijn overeengekomen om je gegevens langer te bewaren. In dat geval worden je persoonsgegevens maximaal 2 jaar bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder maar niet beperkt tot beveiliging door wachtwoorden en beveiligde dataopslag,

Recht op informatie, inzage, verwijdering, overdracht en correctie

Je hebt het recht jouw eigen persoonsgegevens in te zien en/of jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en/of af te schermen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens.

Naast bovenstaande rechten heb je te allen tijde het recht om een klacht omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien in deze privacyverklaring is aangegeven dat de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht jouw toestemming in te trekken. De intrekking van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op ons netwerk publiceren en onze medewerkers op de hoogte stellen van deze wijziging.

Contact en vragen

Wil je meer weten over deze privacyverklaring , jouw rechten, de verwerking en onze verdere omgang met en houding ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of privacy in het algemeen, neem dan contact op met ons op.